Linki

Script Component

Snippety

 1. rejestrowanie komponentu WSC
  regsvr32 scrobj.dll /n /i:URL/component_name.ext
  
 2. czytanie / pisanie do pliku
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  dim f as TextStream
  '2=writing, 1=reading; true=create
  sPlikOut = fso.GetTempName()
  set f = fso.OpenTextFile (sPlikOut, 2, True) ' -1 jako 4. arg = unicode
  f.Write(Chr(13))
  'bEof = f.AtEndOfStream
  'f.ReadLine, f.ReadAll
  f.Close